ISOSAARI EKONOMISKA FÖRENING

Stadgar

 

Stadgar för Kuttainen Isosaari Ekonomiska Förening

§ l. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Kuttainen Isosaari Ekonomiska Förening.
Föreningens har sitt säte i Kuttainen, Kiruna kommun.

§ 2. Föreningens ändamål

Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa tillväxt och
hållbar utveckling inom närområdet.
Föreningens skall initiera och genomföra projekt samt utveckla och bedriva verksamhet inom
landskapsvård, fårskötsel och turism och liknande verksamhet som utvecklar bygden.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att begagna sig av föreningens tjänster.

§ 3. Medlemskap

Som medlemmar i föreningen antas personer som stöder föreningens ändamål. Ansökan om
medlemskap skall göras hos styrelsen som beslutar om inträde. Medlemsavgiften betalas
årligen och är på
l00 kr.

§ 4. Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på minst 1000 kr och högst 100 000
kr.
Insatsen ska betalas kontant när medlemskap beviljats. En insats återbetalas endast i de fall
som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 5. Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten
medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta
till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen
.
En utesluten medlem har rätt att begära återbetalning av sina andelar, det ska ske senast 3
månader efter uteslutningen.

§ 6. Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker
avgång ur föreningen vid utgången av ett räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter
det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det
inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 7. Räkenskapsår

Föreningens räkenskaps år är kalenderår.

§ 8. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 3-9 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Dessa väljs för 2 år. För att
styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst halva styrelsen är närvarande, ordförande eller
vice ordförande skall vara närvarande. Till styrelsen kan adjungeras personer med speciell
kompetens.

§ 9. Revisorer

Föreningen skall ha 2 ordinarie revisorer och l ersättare. Dessa väljs på l år.

§ l0. Firmatecknare

Förenings firma tecknas av den eller de styrelseledamöter som styrelsen utser.

§ 11. Årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Kallelsen till ordinarie årsstämma skall
ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan årsstämman och senast l vecka före extra
föreningsstämma.
Kallelsen till föreningsstämman och andra meddelanden sker genom brev med posten till
samtliga medlemmar
. Då kallelsen gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta genom brev.
Årsstämman skall årligen hållas innan mars månads utgång
.

§ 12. Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud med fullmakt.
Ombud får endast företräda en medlem.

§ 13. Motioner

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast l februari.

§ 14. Dagordning vid stämman

Vid ordinarie årsstämma gäller följande dagordning:
1
. Stämman öppnas.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse skett i laga ordning.
4
. Fastställande av dagordning, anmälan av ärenden under punkten övriga frågor.
5
. Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare för stämman.
6. styrelsens verksamhetsberättelse
.
7
. Ekonomisk redogörelse av resultat och balansräkning.
8
. Revisorernas berättelse.
9
. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11
. Beslut om arvoden och övriga ersättningar.
12
. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
13. Val av ordförande för l år.
14
. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för 2 år.
15. Val av ersättare till styrelsen för 2 år.
16. Val av 2 revisorer och 2 ersättare för 2år
.
l 7
. Val av valberedning för l år, 3 personer och l ersättare.
18
. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
19
. Beslut om medlemsavgiftens storlek.
20
. Behandling av motioner.
21. Övriga frågor.
22. Stämman avslutas.


§ 15. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga
röstberättiga vid stämman är överens om ändring eller om det fattas av två på varandra

följande stämmor och den senare stämman biträdes av minst två tredjedelar av de på stämman
röstberättigade eller den högre majoritet som krä
vs enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 16. Överskottsanvändande

Överskott i verksamheten skall användas för utvecklingsarbete enligt §2
.

§ 17. Upplösning

Om föreningen skall upplösas eller träda i likvidation skall vinst och behållna tillgångar
fördelas till medlemmar efter antalet andelar.

§ 18. Övrigt

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen 1987:667 om
ekonomiska föreningar
.Ovanstående stadgar antagna vid bildandet av Isosaari Ekonomiska förening

Ordförande
  HarryEsberg

Sekreterare  Stig Töyrä

Kassör   AmeEsberg