FÅGLAR I KARESUANDO

Av Ture Töyrä, Karesuando

Antalet arter fåglar häruppe har efter sista istiden ökat hela tiden. Vissa arter har dock helt försvunnit, och andra minskat i antal. Man kan av den lappländska historien genom raderna läsa sig till ett flertal olika saker. Många idag befintliga arter har ökat eller minskat i antal betydligt dom sista 50 åren. För att börja med dom fåglar man har runt omkring sig:

Gråsparvarna som har kunnat dra nytta av människan i alla år, och knappast förekommer utanför samhället. Under somrarna hinner den knappast föda upp vanligen två kullar. Han är en stannfågel och överlever kyla och oväder. Vid sträng kyla är han en mästare på att hitta värmeläckage i bostäder och industrihus. Hans sång ej kan tävla med sångfåglarna men dennes kvitter under 50 gradig kyla inger respekt. Ofta tackar den för utsatt mat med en otrolig kvitterkonsert, som kan igångsättas oavsett väder och kan pågå även vid skymning. De folk som flyttade till Australien, saknade gråsparven så mycket att de tog med sig denna fågel. Eftersom de saknades naturliga fiender i denna världsdel för gråsparven, ökade denna kolossalt. Den åt all gröda för många farmare och blev en landsplåga för befolkningen. Gråsparven är stannfågel. Den är ganska oansenlig till färgen och storleken men en riktig överlevare.

Överlevare är också alla Grå- och Snösiskor som lever av björkens frön under vintern. Den stryker då i smärre och är nästan helt ointresserade av utlagt föda. I vikt torde den vara ca. fem gånger mindre än Gråsparven. Var den håller hus under dom kalla perioderna är svårt att förstå. Troligen övernattar dom i några murkna trädhålor, där dom värmer upp varandra. Till färgen är dom ganska oansenliga men vid närmare betraktande kan man urskilja den blodfärgade pannfläcken på hanfåglarna. Dom här fåglarna föder mer än en kull varje sommar. Den måste vara stapelföda för mindre rovfåglar samt hermeliner. På grund av sin oräddhet har jag sett tamkatter äta upp 5 till 6 stycken av dom på en halvtimma. Den är en strykfågel. Han har ett uppickande flockläte för sammanhållningens skull. Efter att ha rensat björken på sitt fröförråd fortsätter flocken till nästa dunge.

Mesfåglarna med sina glada färger håller sig väl framme vid fågelborden. Här söker dom utlagda fettrester och äter av de talgbollar som fågelälskare sätter ut. Men dom undersöker också trädens ihåligheter efter gömda insekter. Häruppe finns Talgoxar, Talltitor och Lappmesar tillsammans med Blåmesar och mer sällsynt Stjärt- och Tofsmes. De är också ett släkte som varje vinter minskar i antal men på grund av flertal kullar behåller jämvikten.

Sen kan vi gå in på kråkfåglarna. Deras överlevnadskonst har ibland getts egenskaper som närmar sig det mänskliga. Gårdsskatan sitter vanligen på en plats där han har god överblick över händelserna. Där han ser utsikterna goda för en matbit tar han genast tillfället iakt. Dennes anpassning till människans utveckling är tidvis förvånande. Här på gården finns lastbilar och andra maskiner. Varje morgon innan bilarna ger sig iväg, inspekterar han bilarnas underreden på jakt efter överkörda fåglar eller smådjur som har hamnat i bilarnas underdelar. Om skatans beteende kunde man skriva en hel bok. Dock är hans "arbete” och hans idéer på lösningar av problemen mycket mänskliga. Vanligen har dessa kråkfåglar indelat byn i ett antal revir. Där dom äldsta skatorna tar dom bästa områdena, och där "ungdomarna" får ta de områden som blir över. Skatan säger prästen E. Grape fanns ännu inte häckande i Karesuandoområdet 1810, men kunde ses vid enstaka tillfällen. När prosten Laestadius kom till Kengis i Pajala socken på 1850- talet kunde han där iaktta dom första häckande paren. Idag är den mest anpassade fågeln till människan tillsammans med gråsparven. Då fara för enskilda individer uppstår, kallar han hela släkten till hjälp. På våren träffade jag på bobildande skatpar där dem andra av makarna tydde till den ena och kunde timvis sitta bredvid sin maka, och ge prov på sin uppskattning.

Korpen som omnämns i våra vikingasägner, prisas som speciellt "kloka''. Hugin och Mumin var de korpar som var gudarnas speciella kunskapare och rådgivare. Av hans uppträdande kan man se den anpassning till olika perioder där korpen ändrar beteende alltefter som människan ändrar levnadsvanor. Korpen sägs leva inemot 100 år och hinner under den tiden lära sig saker som gör hans överlevnadsvillkor bättre. Under svältperioder kan han ta till ganska drastiska åtgärder för att överleva. Han kan sätta igång att äta av renar som ännu lever. Därför är han ej så populär bland samerna. Men å andra sidan hjälper han samen att hitta renar, där han uppehåller sig och följer med hjorden för att leta sig fram till något ätbart. På grund av sin storlek behöver han en hel del mat. Under ett antal år var denna fågel fridlyst i södra Sverige. Idag torde inte fågelns överlevnad ge några farhågor.

Kråkan som efter dom allmänna soptipparna blev en övervintrare. Tidigare brukade han komma kring 1; april och var således en flyttfågel. De iakttagelser av kråkan som gjorts på sistone tyder på att det finns både övervintrande och flyttande fåglar. Under höstarna lever den i flock och söker gemensamma övernattningsplatser. Tidiga mornar genomsöker dom samhället efter det som är matnyttigt. Vanligtvis är dom klara med sitt "jobb” då människorna går till dagens arbete. Under ett antal år har jag följt ett kråkpar har sitt bo i en björkdunge. Hans sätt att hävda revir ger honom mycket extra arbete. Årligen får vi besök av kajor och svartkråkor. Snart har väl dom första fåglarna bildat koloni, medan svartkråkan ej är omtyckt av den vanliga kråkan. Därför finns den inom ett litet område ute och lever ett mer undanskymd liv.

Staren som häckande fågel kom hit under 50-talet. Ökningen av antalet ex. var explosiv. Dock lyckades mellaneuropéerna genom att sätta ut gift decimera antalet ordentligt. Man kan förstå att flockar med miljontals individer kunde inom en kort tid tömma en åker med säd. Dennes förmåga att härma andra fåglar kan ibland lura folk.

Antalet främmande arter ökar, för ett tiotal är sedan kom Grönfinken. Genom sin robusta sätt sätter han sig snart i respekt bland andra på fågelborden.

Lappsparv och Snösparv gläder oss under vår och höst, då dessa i stora flockar passerar området för att häcka uppe i fjällen. Speciellt lappsparvarnas vårkonsert är imponerande. Oftast kan en sådan flock bestå av ett hundratal fåglar. Aven andra sparvarter förekommer men deras färger och sånger gör att de ej så ofta upptäcks. Ärlorna börjar uppträda i slutet av april. Dessa sägs komma ”under vingarna” på gässen, men detta är ett talesätt sedan gammalt tillbaka. Dom första majdagarna kan man även se gulärlan, dess gula undersida är märkligt för dess värde som camouflage är ju obetydligt. Färgen kanske enbart är till att signalera att jag är gulmagat och således ej att förväxlas med en vanlig sädesärla. Sädesärla förekommer i ett antal underarter, med små färgvariationer allt efter orter de valt som häckningsplatser. Att ge sig in på dom smärre raserna och dess förmåga att beblanda sig med varann är en vetenskaplig fråga. Det sägs i alla fall att fåglarna inom olika lokaler har olika "språk" och således ej kan beblanda sig med varann fast dom till utseendet kan vara lika. Detta innebär att en sädesärlehona inte förstår en uppvaktande hanne i Mellansverige utan fortsätter uppåt så pass långt att hon börjar förstå vad dom uppvaktande hannarna säger. Omkring 20:e maj kommer svalorna ett glatt gäng, som med sitt glada kvitter och skickliga flyguppvisningar får oss att förstå att nu har våren kommit. Tidvis kommer enstaka ex. väldigt tidigt, varvid talesättet har uppkommit "att en svala gör ingen sommar".  På grund av Länsstyrelsen återställande av sanduttag har deras boplatser minskat. Dock finns backsvalor, hussvalor samt tornsvalor och ladusvalor så länge det finns häckningsmöjligheter för dessa. Frågan är dock om ladugårdssvalan övergår till att bli en garaqehäckande fågel?

Duvor av olika slag har varit områdets gäster årligen. Ibland har observationer gjorts i området mellan Kuttainen och Paittasjärvi av skogsduva. Både Turkduva och Ringduva har varit tillfälliga gäster. Här ställer sig frågan: är dom duvor som bor i städerna inplanterade av oss människor eller har dom helt enkelt följt oss där vi byggt upp städer. Våra skogshöns befinner sig nu i ett bekymmersfullt läge. Av olika svårbemästrade orsaker minskar tjäder, orre och järpe. Några kullar av tjäder har dom sista åren haft lyckade häckningar så man kan förmoda att dess antal ökar. Hur dom andra, orre och Järpe kommer att göra vet vi ej. Men rapporterna härom har helt uteblivit och någon avel av dessa fåglar har ej uppmuntrats. Dalripan och fjällripan lider av svaga häckningar, om det har att göra med sorkars och fjällämlars försvinnande och därmed ökat tryck på just riporna. Eftersom en uppgång är På väg när det gäller fjällämmel och sork torde en ökning snart kunna skönjas. Att dalripan ska få samma betydelse som vid seklets början återstår att se. Då fångades ripan i tusental, och hade sin betydelse när det gällde människornas utkomst härute. Våra flyttande småfåglar som gläder oss med sång, är väl i första hand bofinken, sen sin kusin bergfinken, samt dom holkboende rödstjärten och svartvit flugsnappare. Dom första kommer sista dagarna i april, medan de andra kommer kring den tionde maj. nu börjar dom flesta ornitologer vara ense om att det är mängden ljus under våren som styr fåglarnas flyttning. Vädret spelar mindre roll. I mitten av maj har dom sista sångarna tagit plats på arenan. När lövsångare tillsammans med sina kusiner kommit är dom flesta flyttfåglarna på plats. Nu sätter revirhävdandet i gång liksom en intensiv häckningsperiod.

Tidigare har redan trastsläktens representanter tagit plats. Allt från talltrast till rödvingetrast finns här. Björktrasten kommer också dom första majdagarna men hans röst är mer ett kråkfågelaktigt kraxande. Björkskvättor och Stenskvättor tar hömyrar och stenrösen i anspråk. Dessa är ej kända för att vara skönsjungande men däremot starkt revirhävdande. Människan följer denna fågel från revirgräns där en annan skvätta står beredd att tala om hur mycket den ogillar främmande inom sitt område. Under dom sista dagarna i april kommer vår största vadare Tranan. Ibland har den knappast möjlighet att undvika skaren. Men han är tvungen att börja tidigt med häckningen för att kunna fullfölja sina häckningsåligganden. Men innan nästa snö täcker marken har hon fått sina ungar flygfärdiga. Alla dom större vadarna kommer tidigt som Spoven, Ljungpiparen och Rödbenan liksom Svartsnäppan. Lite senare kommer dom mindre vadarna. Till dom hör Strandpiparen, Drillsnäppan, Skogsnäppan och Mossnäppan. Ett mellanting är väl Brushanen som med sin krage och fjäderdräkt ser stor ut. När dom första öppna fläckarna öppet vatten visar sig kommer Fisktärnan, Silvertärnan och deras kusin Svartvingat tärna och tar kärr liksom andra strandvatten till sina fångstplatser. Ett par veckor innan har Fiskmåsen och Skrattmåsen kommit för att söka sig till dom allra första smältvattenmyrarna. Ett tag verkade det som Skrattmåsarna skulle försvinna som häckfåglar i området. Detta därför att dom blev klassade som måsfåglar när det gällde spridning av smitta. Men det konstaterades snart att Skrattmåsen var oskyldig, och inga skottpengar betalades ut för Skrattmåsfötter. Den vanliga Fiskmåsen är skyldig till spridning av en mask som utvecklas i fisk och mås. I Norge med dess salta vatten är ej spridningen av denna mask så stor som i sötvatten. 

Eftersom jag märker att förbigått ett par vadarfåglar så är det klart att man ej skall glömma den smalnäbbade Simsnäppan. Eftersom hans fötter ej är så långa, snurrar han runt och sätter bottenmassan i rörelse och äter sen av det ätliga som flyter med vattenvirlarna. En liten fågel som det lönar sig att hålla ett öga på. En annan är Tofsvippan en fågel som kommer onödigt tidigt, men är så robust så han överlever för det mesta. Stark revirhävdande, låtet ett skriande läte, nästan obehagligt. Är en av våra nykomlingar, som syntes första gångerna under 1970.

Svanen som är störst av våra simfåglar ökar eftersom han är ganska okänslig för kyla. Kan man se honom tidigt i april. Av någon anledning jagades han flitigt i början av nittonhundra talet. I dag får han vara i fred och ökar årligen och blir mer oskygg. Gässen som numera är en blandning av ett flertal gåsarter ökar sakta. Han är svårjagat. Tidigare använde sig jägarna av saxar för att fånga fågeln. Endast Fjällgåsen kunde kommas åt med gevär. Varvid den arten minskade mest. Den avel med Fjällgås som nu förekommer har gett rasblandningar som ej varit önskvärda. Även antalet Canadagås ökar och där har vi människor varit behjälpliga. På grund av sin storlek tränger den andra gåsarter från häckningsplatserna, varvid man är rädd att han snart är ensam herre på täppan.

Andfåglar som Stjärtand, Kricka, Bläsand och Sädand stampar på samma ställe när det gäller antalet individer. Krickan börjar bli mer och mer sällsynt. Skedanden förekommer men är långt ifrån allmän.

Dykänder som Sjöorre, Svärta, Bergand och Alfågel finns trots att stora mängder dödas av utsläpp av olja årligen. Knipan och Tofsanden som mer söker strandvatten vid sin vistelse vid havet ökar dock. Skrakarna klarar sig i konkurrensen men ökar knappt. Årligen ser man Saltskrakar men huruvida dom lyckats med sina häckningar är ej så säkert. Smålom och Storlom förekommer ibland om vårarna i flockar men ökar ej väsentligt. På senare år har Storskarv setts som flyttfåglar hur dessa har det med häckning i sött vatten är ett frågetecken. Våra rovfåglar lider av matbrist varvid de under åren har minskat i antal. Det gäller hela registret från Örn till Sparvugglor. Fiskljusen finns och håller sig konstant. Om sorktillgången ökar blir det intressant att se om rovfåglarna även ökar.

Storskogens fåglar förekommer allt efter frötillgång. Domherre, Tallbit och Sidensvans visar sig tidvis under vintrarna. Lavskrika och Nötskrika ser man tidvis. Lavskrikan är ju skogsarbetarnas speciella fågel. Den har ingenting emot att dela ryggsäck med skogsvandrare i barrskogen. Ofta är det skogselden som lockar Lavskrikan till sig.

Spillkråka och andra hackspettar för ett stilla liv men kan under vintrarna komma in i samhällena och inventera trädens tillgångar på insekter och mask. Vidare tillkommer strömstarar, trädkrypare och andra udda fåglar och visar sig.

Göken som gal om vårarna från alla upptänkliga håll, och kanske några arter till som gästar oss under tillfälliga besök. Bland dom kan nämnas Häger, Stork och Flamingo som haft orienteringssvårigheter och hamnat på våra breddgrader. Det som har gällt alla tider är fråga om då olika arternas framgång när det gäller häckning, mat och antalet rovdjur och fåglar. Stora sorkår har betytt att ripor och småfåglar ej beskattats så hårt av rovdjur. Då antalet vargar minskade ökade antalet ren och älg. Då lodjuren jagades mer intensivt började hare och rådjursantalet öka, liksom hönsfåglarna. Då antalet fjällämlar i fjällen minskade, då minskade även fjällrävar och fjällugglor. Det verkar hela tiden som den arten är beroende av någon annan i mer eller mindre grad. Vissa år ökar antalet ekorrar då ökar även antalet rovfåglar och mård. Under 90-talet var det vanligt med farmning av mink. Dessa rymde av olika orsaker, de begav sig ut i bäckar och åar. De fiskade i mindre vatten där fisken var samlat för a och lärde sig att överleva vintern. De letade efter fågelbon och lärde sig att äta deras ägg och ungar. De gick in och åt ägg och ungar av kniphonan och till slut honan i holköppningen. De förökade sig snabbt. Till slut räckte ej födan till utan finns nu endast i mindre mängder, allt beroende på födatillgång.